دانلود رایگان


ارزيابي قابليت اعتماد مقاومت برشي خاكها با استفاده از روش تركيب منحني توزيع متغير ها - دانلود رایگاندانلود رایگان ارزيابي قابليت اعتماد مقاومت برشي خاكها با استفاده از روش تركيب منحني توزيع متغير ها Fulltext نويسند‌گان: [ علي جوهري ] - استاديار دانشكده عمران و محيط زيست ، دانشگاه صنعتي شيراز[ محم...

دانلود رایگان ارزيابي قابليت اعتماد مقاومت برشي خاكها با استفاده از روش تركيب منحني توزيع متغير ها Fulltext
نويسند‌گان:
[ علي جوهري ] - استاديار دانشكده عمران و محيط زيست ، دانشگاه صنعتي شيراز[ محمدحسين پرواز ] - كارشناس ارشد عمران _ گرايش مكانيك خاك و پي[ فرزان زرنگ ثاني ] - كارشناس ارشد عمران _ گرايش مكانيك خاك و پي
خلاصه مقاله:

تعيين مقدار مقاومت برشي خاك ها در بررسي مسائل مهندسي ژئوتكنيكهمچون پايداري شيب ها و ظرفيت باربري بسيار حائز اهميت مي باشد.از طرفي بواسطه ماهيت غير همگن خاك و عدم قطعيت پارامترهاي آن حتي در محدوده كوچكي از ناحيه مورد بررسي ، ارائه تنها يكعدد به عنوان مقاومت برشي خاك ناحيه مورد بررسي منطقي نمي باشد. به همين دليل استفاده از روش هاي ارزيابي قابليت اعتمادReliability) در ارزيابي مقاومت برشي خاك ها جايگاه ويژه اي پيدا نموده است. در روش ارزيابي قابليت اعتماد تلاش مي شود تا بابكارگيري دامنه اي ازمقاديرممكن براي متغييرها،دامنه تغييرات تابع هدف تعيين گردد. در اين مقاله با نسبت دادن دامنه هايي از مقاديرمحتمل براي متغييرهايCضريب چسبندگي خاك)و ?زاويه اصطكاك داخلي خاك) قابليت اعتماد مقاومت برشي خاك با استفاده از رابطه مور_كولمب (Mohr-Coulomb) ارزيابي گرديده است. براي اين منظور تابع توزيع متغييرهاي? و C بفرم نرمال درنظرگرفته شده و با استفاده از روابط حاكم در روش تركيب منحني توزيع متغييرهاJointed Distribution منحني توزيع و قابليت اعتماد مقاومت برشي خاك تعيين گرديده است. مقايسه نتايج بدست آمده از اين روش با روشمونت كارلوMonte Carlo مبين دقت بالاي اين روش مي باشد.

كلمات كليدي:
قابليت اعتماد ، مقاومت برشي خاك ، روش مونت كارلو ، منحني توزيع

پرداخت و دانلود برچسب ها:

قابليت اعتماد


مقاومت برشي خاك


روش مونت كارلو


منحني توزيعارزيابي


قابليت


اعتماد


مقاومت


برشي


خاكها


با


استفاده


از


روش


تركيب


منحني


توزيع


متغير


ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارزيابي مجدد انتخاب جانمايي محور سد انحرافي دز

دانلود مقياس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان

دانلود مبانی نظری مجازات زندان و آثار آن

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق تعارض

دانلود تحقیق آشنايي با دستورالعمل ها و نحوه ارزشيابي كاركنان

ارزیابی بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86 %D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA %D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A

دانلود مبانی نظری سازگاري اجتماعي

دانلود پرسشنامه احساس پیوستگی

داده های صورت های مالی تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵