دانلود رایگان


ارزيابي نحوه انتخاب و مقياس كردن شتاب نگاشت ها براي طرح لرزه اي قابهاي بتن مسلح در برابر فروريزش - دانلود رایگاندانلود رایگان ارزيابي نحوه انتخاب و مقياس كردن شتاب نگاشتها براي طرح لرزه اي قابهاي بتن مسلح در مقابل فروريزش Fulltext نويسند‌گان: [ زينب بياتي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي زلزله، دانشگاه تربيت مدرس ته...

دانلود رایگان ارزيابي نحوه انتخاب و مقياس كردن شتاب نگاشت ها براي طرح لرزه اي قابهاي بتن مسلح در مقابل فروريزش Fulltext
نويسند‌گان:
[ زينب بياتي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي زلزله، دانشگاه تربيت مدرس تهران[ مسعود سلطاني محمدي ] - دانشيار دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس تهران
خلاصه مقاله:

طرح لرزه اي انواع سيستمهاي سازه اي (ازجمله قابهاي بتن مسلح) دربرابر فروريزش، مستلزم محاسبه پارامترهاي تقاضا و ظرفيت سازه اي، براساس پاسخ سازه، با استفاده از منحن يهاي حاصل از تحليل ديناميكي فزاينده م يباشد. اين منحن يها ب راساس تعداد قابل توجهي از تحلي لهاي ديناميكي غيرخطي مجموعه زلزله هاي انتخابي بدست م يآيند. بديهي است كه تحلي لهاي ديناميكي فزاينده بسيار زمانبر م يباشند. از اينرو، در صورتيكه بتوان با استفاده از تعداد زلزله هاي كمتر، پاسخهايي متناظر با نتايج حاصل از تحليل كل مجموعه انتخابي بدست آورد، به نحو چشمگيري از حجم تحليل هاي غيرخطي لازم كاسته خواهد شد. بنابراين لزوم ارزيابي روشهاي مختلف انتخاب و مقياس شتاب نگاشتها به منظور كاربرد در تحلي لهاي ديناميكي غيرخطي آشكار مي گردد. هدف از اين پژوهش، طراحي لرز ه اي سازه هاي قابي بتن مسلح در برابر فروريزش، با بهره گيري از تحليل ديناميكي غيرخطي فزايندهIDA)و روش طراحي مستقيم ب راساس تغيير مكان، تحت ركوردهاي انتخابي و مقيا سشده با استفاده از نر مافزار اجزامحدودCOM3 باشد. در اين تحقيق، در قالب فرضيات موجود، نشان داده م يشود كه منحني اصلي خلاصه شده تحليل ديناميكي فزاينده 50 درصد) را مي توان تنها با هفت ركورد انتخابي و مقياس شده، با تقريب مناسبي پيش بيني نمود. )

كلمات كليدي:

روش‌هاي انتخاب و مقياس‏‌سازي شتاب‏نگاشت‌ها، آناليز ديناميكي فزاينده، قاب بتن مسلح، فروريزش.
پرداخت و دانلود برچسب ها:

روش‌هاي انتخاب و مقياس‏‌سازي شتاب‏نگاشت‌ها


آناليز ديناميكي فزاينده


قاب بتن مسلح


فروريزشارزيابي


نحوه


انتخاب


و


مقياس


كردن


شتاب


نگاشت


ها


براي


طرح


لرزه


اي


قابهاي


بتن


مسلح


در


برابر


فروريزش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شرح وظایف روابط عمومی در یک سازمان

کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت اول) رشته حقوق

پروژه کارشناسی رشته مدیریت توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

مبانی نظری جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم

فایل word مبانی نظری تعالی سازمانی

نرم افزار ردیاب هوشمند اندروید پیدا کردن شخص مورد نظر با شماره تلفن

پاورپوینت انواع کابلهای صنعتی و استانداردهای آنها در 55 اسلاید powerpoint ppt

دانلود پروژه کارشناسی عوامل مؤثر بر اختلالات يادگيري در بين دانش آموزان

پاورپوینت بهره وری efficiency

معاون اجرایی ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان بازنشسته