دانلود رایگان


بررسی آزمایشگاهی نقطه اثر نیروي رانش سیکلی بر دیوار حائل - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي آزمايشگاهي نقطه اثر نيروي رانش سيكلي بر ديوار حائل Fulltext نويسند‌گان: [ محمود نيكخواه ] - استاديار گروه مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان، سمنان[ سيدمجددالدين ميرمحمدحسيني ]...

دانلود رایگان بررسي آزمايشگاهي نقطه اثر نيروي رانش سيكلي بر ديوار حائل Fulltext
نويسند‌گان:
[ محمود نيكخواه ] - استاديار گروه مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان، سمنان[ سيدمجددالدين ميرمحمدحسيني ] - دانشيار دانشكده مهندسي دانشكده عمران دانشگاه صنعتي امير كبير، تهرا
خلاصه مقاله:

در اين مقاله نتايج تحقيقات آزمايشگاهي انجام شده جهت مطالعه نقطه اثر نيروي جانبي بر ديوار حائل در حالت سكون تحت اثرسربارهاي سيكلي ارائه گرديدهاست. مطالعه تاثير عواملي نظير شدت سربارسيكلي، فاصله سربارسيكلي، طول صفحه بارگذاري، دانسيته نسبي خاك، فركانس سربار سيكلي و تعداد سيكل بارگذاري بر محل اثر نيروي رانش حاصل از سربار سيكلي از جمله اهداف اينتحقيق مي باشد.در اين راستا اقدام به طراحي و ساخت يك مدل فيزيكي خاصي شده است كه به كمك آن بتوان رانش استاتيكي و ديناميكي خاك تحت اثر سربارهاي استاتيكي و سيكلي را در شرايط مختلف مورد ارزيابي و مطالعه قرار داد. مصالح مورد نظر براي اين برنامه آزمايشي، يك نوع ماسه سيليسي بوده است. در آزمايش هاي انجام شده، خاك ماسه اي در سه وضعيت سست، متوسط و متراكم مورد استفاده قرار گرفت. براي آماده سازي خاك، روش بارش بكار گرفته شده است. بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهد كه نقطه اثر نيروي برآيند به شكل توزيع رانش حاصل از سربار بستگي دارد. هرچند شدت سربارسيكلي روي مقدار فشار جانبي خاك تاثير گذار است ولي روي نقطه اثر نيروي رانش سيكلي تاثير چنداني ندارد. نتايج حاصل از آزمايش نيز نشانگر تاثير پذيري كم محل اثر نيروي رانش استاتيكي و سيكلي نسبت به شدت سربار مي باشد. فاصله سربارسيكلي يكي از عوامل مهم تاثيرگذار روي توزيع فشار جانبي وارد به ديوار حائل و همچنين مقدار و محل اثر نيروي جانبي سيكلي مي باشد. با نزديك شدن سربار به ديوار حائل، فاصله محل اثر نيروي برآيند نسبت به پاي ديوار افزايش مي يابد. فركانس سربار سيكلي در محدوده مقادير آزمايشي تاثير قابل ملاحظه اي روي نقطه اثر نيروي جانبي سيكلي وارد به ديوار حائل ندارد.

كلمات كليدي:
نقطه اثر نيروي جانبي، خاك ماسه اي، ديوار حائل، حالت سكون، سربار سيكلي، مدل فيزيكي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

نقطه اثر نيروي جانبي


خاك ماسه اي


ديوار حائل


حالت سكون


سربار سيكلي


مدل فيزيكيبررسی


آزمایشگاهی


نقطه


اثر


نیروي


رانش


سیکلی


بر


دیوار


حائل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط متغیرهای غیر مالی برون سازمانی و جذب سرمایه در بورس

پروپوزال ارشد رشته مدیریت مالی در مورد نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی

%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87 %D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85 %D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86 %D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران رشته علوم سیاسی

طراحی و شبیه سازي سیستم فیوزگیت و مقایسه عملکرد آن با دریچه هاي قطاعی به منظور افزایش ارتفاع سدها

مقاله معيار ازدواج در خانواده های شهری و روستایی

جزوه آموزشی آشنایی با مقدمات نگهداری و تعمیرات

بررسی رفتار خاکستربادي بر خواص رفتارشناسی و مکانیکی ترکیبات سیمانی خودتراکم

دانلود پکیج شماره 6 راه اندازی سایت دانلود به ازای پرداخت راه اندازی سایت فروش فایل بهمراه آموزش نصب

دانلود پاورپوینت دفاع از پایان نامه رشته کشاورزی