دانلود رایگان


بررسی نشانه هاي اضطراب در آزمون نقاشی آدمک کودکان 10 ساله شهر خرم آباد - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمه :اختلالات اضطرابی از جمله اختلالات شایع در کودکان می باشند که می توانند براي کودکان بسیاري از اختلالات دیگر از جمله اعتماد به نفس پایین، کناره گیري اجتماعی، مهارتهاي اجتماعی ناکافی و مشکلات تحصیلی را نیز به دنبال داشته باشند . لذا با توجهبه اهم...

دانلود رایگان مقدمه :اختلالات اضطرابی از جمله اختلالات شایع در کودکان می باشند که می توانند براي کودکان بسیاري از اختلالات دیگر از
جمله اعتماد به نفس پایین، کناره گیري اجتماعی، مهارتهاي اجتماعی ناکافی و مشکلات تحصیلی را نیز به دنبال داشته باشند . لذا با توجه
به اهمیت این اختلالات بر آن شدیم تا به تعیین نشانه هاي اضطراب در آزمون نقاشی آدمک کودکان شهر خرم آباد بپردازیم.
مواد و روش ها:در این مطالعه مقطعی 455 نفر از دانش آموزان پایه چهارم دبستان هاي شهر خرمآباد با استفاده از نمونه گیري
خوشه اي انتخاب شدند . سپس با استفاده از مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت 102 نفر
از آنها در غالب دو گروه آزمون ( 51 نفر از بین کودکانی که نمره بالا در مقیاس ذکر شده کسب کرده بودند ) و گروه کنترل ( 51 نفر از بین
کودکانی که نمره پایین در مقیاس ذکر شده کسب کرده بودند ) انتخاب و آزمون نقاشی آدمک در بر روي آنها اج راء شد و در نهای ت نشانهها
بررسی SPSS به کمک نرم افزار ( t با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آزمونهاي آمار استنباطی (کاي دو و آزمون
شدند.
در کودکان گروه آزمون (مضطرب) عبارت بودند از: چشم هاي کوچک، خطوط ترسیمی بسیار (P <0/ یافتهها: نشانه هاي معنا دار( 05
پررنگ، خطوط تر سیمی موازي سایه دار و چهار خانه ، خط خطی کردن و پاك کردنهاي مکرر ، وضع بدنی نا متعادل، استفاده از رنگ سیاه ،
حالت صورت آدمک مضطرب و نگران ، سر کوچک ، ساقها طویل ، پاها بزرگ ، بازوها بصورت نامنعطف و افقی و دستها بصورت بسته .
همچنین نشانه هاي اضطراب درآزمون نقاشی آدمک بر حسب جنسیت نیز معنا دار بود.
بحث و نتیجه گیري: با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت تشخیص اختلالات اضطرابی در دوران کودکی و تاثیري که در
دورانهاي دیگر زندگی بر جاي می گذارند ،پیشنهاد می شود که به این نشانه ها د ر نقاشی کودکان توجه بیشتري شود و با تشخیص به
موقع این کودکان از تاثیرات سوء اضطراب در آینده بر روي آنها جلوگیري به عمل آید.

پرداخت و دانلود برچسب ها:

بررسی


نشانه


هاي


اضطراب


در


آزمون


نقاشی


آدمک


کودکان


10


ساله


شهر


خرم


آبادبررسی


نشانه


هاي


اضطراب


در


آزمون


نقاشی


آدمک


کودکان


10


ساله


شهر


خرم


آباد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طراحی یک سیستم انبارداری

دانلود پروژه تاثير مشاوره گروهي والدين در كاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

خلاصه کتاب استراتژي اثربخش

پرسشنامه سلامت روان

پروپوزال کامل درباره بررسی ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان

ارگاسم در زنان

تحقیق و پیشینه تحقیق کارآفرینی و آموزش های کارآفرینی

پروژه كارشناسي برق بررسي تجهيزات و محاسبات پست 63 20 کیلو ولت پاسداران

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت تاثير فعالیتهای ترفیع بر ارزش ویژه برند