دانلود رایگان


بررسی تاثیر محتواي فرکانسی زلزله بر عمکرد لرزه اي تونل در محیط هاي مختلف ژئوتکنیکی - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي تاثير محتواي فركانسي زلزله بر عمكرد لرزه اي تونل در محيط هاي مختلف ژئوتكنيكي Fulltext نويسند‌گان: [ سيدرحمان سيدرضايي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد زلزله، دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، ...

دانلود رایگان بررسي تاثير محتواي فركانسي زلزله بر عمكرد لرزه اي تونل در محيط هاي مختلف ژئوتكنيكي Fulltext
نويسند‌گان:
[ سيدرحمان سيدرضايي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد زلزله، دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانش[ مبينا بي لابري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد زلزله، دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانش[ حمزه شكيب ] - استاد مهندسي زلزله، دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه تربيت
خلاصه مقاله:

امروزه سازه هاي زميني در شهرهاي مدرن كاربرد وسيعي در ساخت راه ها و بزرگراها، تونل هاي شهري، خطوط انتقال، سازه هاي استراتژيك زيرزميني و غيره دارند. مطالعات تاريخي نشان داده است سازه هاي زيرزميني در مقابل زلزله هايي با بزرگي يكسان پاسخ متفاوتي دارند و اين نشان مي دهد كه بزرگي زلزله و يا شتاب ماكزيمم زلزلهPGA)تنها عامل در تعيين شدت زمين لرزه نمي باشد و علاوه برPGA فركانس زلزله و مدت آن هم بر شدت زلزله تاثير گذار است. در اين تحقيق تاثير فركانس زلزله بر عملكرد تونل در محيط هاي مختلف ژئوتكنيكي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا دو زلزلهFriulliايتاليا و زلزلهCorralitosكاليفرنيا مورد بررسي قرار گرفته و مقدارPGA اين دو زلزله به عدد نيم مقياس شده است و با توجه بهكرنش صفر سطح تونل، تحليل دو بعدي با فرض كرنش صفحه اي و با استفاده از نرم افزارFLAC 2D انجام مي شود. همچنين جهت بررسي تاثير فركانس بار زلزله بر عمكرد تونل در محيط هاي مختلف ژئوتكنيكي از 20 نوع خاك با چسبندگي، زاويه اصطكاك، مدول الاستيسيته و دانسيته متفاوت استفاده شده است و به عنوان نتيجه تاثير هر يك از پارامترهاي ژئوتكنيكي محيط اطراف تونل بر پاسخ لرزه اي سيستم نگهداري تونل درمحتواي فركانسي متفاوت نشان داده شده است. همچنين نتايج مدلسازي هاي عددي نشان مي دهد كه تغيير در محتوي فركانسي بار لرزه اي بيشتر بر روي بار برشي وارد بر سيستم نگهداري تاثير مي گذارد و ميزان تاثير آن بر نيروي محوري و ممان خمشي كمتر مي باشد.

كلمات كليدي:
تاثير فركانس بر تونل ها، عمكرد تونل در محيط هاي مختلف ژئوتكنيكي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

تاثير فركانس بر تونل هاعمكرد تونل در محيط هاي مختلف ژئوتكنيكيبررسی


تاثیر


محتواي


فرکانسی


زلزله


بر


عمکرد


لرزه


اي


تونل


در


محیط


هاي


مختلف


ژئوتکنیکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


%D8%B7%D8%B1%D8%AD %D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C %D9%88 %DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C %D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4 %D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C

اجزاء ساختمان (پي نواري)

دانلود پروژه تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

دانلود مقاله تحقیقی اتصال زمین

چگونه با اینترنت وگوشی ماهی3میلیون داشته باشیم

آموزش نرم افزار gms به زبان فارسی

دانلود پروپوزال ارشد مدیریت بررسی ارتباط آموزشهای سازمانی و بهره وری کارکنان

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط تعالی سازمانی و سرمایه اجتماعی

طرح توجیهی کارآفرینی بسته بندی ماهی