دانلود رایگان


فشرده سازی فراکتالی تصویر - دانلود رایگاندانلود رایگان سمینار کامل کارشناسی ارشد همراه با شکل، نمودار، جدول، پاورقی و منابع

دانلود رایگان فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق1
1-1-مقدمه2
2-1-بیان مسئله. 3
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق. 3
4-1- پیشینه تحقیق. 3
1-5 ساختار گزارش... 6
فصل دوم مفهوم فراکتال وانواع فراکتال و روشهای فشرده سازی تصاویر. 7
2-1- فرکتال از ديد هندسي8
2-2خاصيت خود متشابهي فرکتالها8
2-3 پيچيدگي در مقياس خرد9
2-4 عدم بعدصحيح.. 9
2-5 فرم فركتال. 10
2-6- سيستم ساختاري تكرار. 10
2-7 خود متشابهي 11
2-7-1 فركتال هاي طبيعي.. 11
2-7-3 فركتال در مناظر طبيعي.. 12
2-7-4 فركتال هاي خطي.. 12
2-7-5- فركتال غيرخطي.. 13
2-7-6- فركتال هاي تصادفي.. 13
2-8- دسته بندي روش هاي فشرده سازي.. 14
2-8-1- فشرده سازي اطلاعات متني.. 15
2-8-2 فشرده سازي تصاوير دو سطحي.. 15
2-8-3 فشرده سازي تصاوير چند سطحي سياه - سفيد و رنگي.. 16
2-9- چرا فشرده سازي با فراكتال؟16
10-2- روش هاي فشرده سازي تصاوير. 18
11-2- فشرده سازي فراكتالي تصاوير. 18
2-12- عملياتي انجام شده در كدينگ فشرده سازي فراكتالي.. 21
فصل سوم بررسی مجموعه اي از مقالات در ارتباط با موضوع فشرده سازي فراكتال. 24
3- مجموعه اي از مقالات در ارتباط با موضوع فشرده سازي فراكتال. 25
3-1- مقالات در رابطه با بهبود كيفيت فشرده سازي فراكتالي تصاوير. 25
3-1-1 بهبود كيفيت فشرده سازي سريع فركتالي نرم يك با موجك... 25
3-2 بهبود فشرده سازي فركتالي تصوير با استفاده ازتركيب طبقه بندي بلوك و تقسيم درخت چهارتايي.. 27
3-3 تسريع فشرده سازي فراكتالي تصاوير با استفاده از روش (VFC)31
3-3-1 روش جديد كلاس بندي براي تسريع فشرده سازي فركتالي.. 31
3-4 فشرده ‌سازي بدون اتلاف تصاوير ريزآرايه به روش فركتالي34
3-5 تسريع فشرده سازي فراكتالي تصاوير با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك37
3-5-1 تسريع فشرده سازي فركتالي تصوير مبتني بر دسته بندي پيكسل هاي قله و دره 37
3-5-2 بهبود فشرده سازي فركتالي تصوير با الگوريتم ژنتيك... 41
3-5-3- فشرده سازي فركتالي تصوير با بكارگيري الگوريتم تركيبي بهينه سازي گروه ذرات و الگوريتم ژنتيك... 43
3-5-4 فشرده سازي وقفي تصاوير با استفاده از ويژگي فراكتال ها به كمك تخميني از نزديكترين همسايه48
3-5-4 استفاده از نزديكترين همسايه در تشخيص خود تشابهي.. 51
3-6- فشرده سازي فراكتالي تصاوير با استفاده از مقداردهي ضرايب.. 52
3-6-1 الگوریتم پیاده سازي IFS53
3-6-2- روش پیشنهادي55
3-6-3 تغییر معیار برازش55
3-7 الگوريتم بهبود يافته رمزگذاري سريع فركتالي تصوير براساس جستجوي هوشمند انحراف استاندارد. 56
3-7-1رمزگذاري فركتالي تصوير57
3-7-2 الگوريتم جستجوي FSP-SID58
3-7-3- الگوريتم جستجوي هوشمند (ISA) 59
3-7-3-1 الگوريتم دسته بندي هوشمندانه (ICA) 59
3-7-4-روش كاهش افزونگي (DRM) 60
3-7-5 كنترل تطبيقي تعداد جستجو (SNAC)61
3-7-6 روش پيشنهادي61
3-7-6-1 الگوريتم جستجوي هوشمند بهبود يافته 61
3-8 افزايش سرعت فشرده سازي فراكتالي تصاوير با استفاده از طبقه بندي فازي62
3-8-1- رمز گذاری فرکتالی تصویر PIFS63
3-8-2 بکار گیری طبقه بندي فازی در رمز گذاری فرکتالی.. 64
3-8-3 تصاوير لبه و ويژگي هاي طبقه بندي64
3-9 استفاده از تبديل كسينوسي گسسته و انحراف از معيار جهت تعيين پارامترهاي فراكتالي جهت فشرده سازي تصوير68
3-10- فشرده سازي تصاوير پزشكي با استفاده از تركيب دو روش فراكتالي و كوانتيزه كردن برداري.. 72
3-11-تسريع كدينگ فركتالي تصاوير با استفاده از ساختار هرمي.. 76
3-11-1-جستجوی سریع بلوک ناحیه ای با استفاده از ساختار هرمی تصویر78
فصل چهارم جمع بندی و نتیجه گیری
4-1 نتایج.. 83
منابع فارسی86

پرداخت و دانلود برچسب ها:

فشرده سازی


فراکتال تصویر


پردازش تصویر


بینایی ماشین


ضريب DCT


سمینار ارشد


هوش مصنوعی


الگوریتم ژنتیک


جستجو FSP


SID


فشرده سازي فركتالي


fractal image


image compressionفشرده


سازی


فراکتالی


تصویر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثير ژئوگريد بر افزايش ظرفيت باربري پي هاي نواري واقع بر خاك ماسه اي

دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار

دانلود گزارش کارآموزی دادگاه های عمومی شیراز

تخمين خبره ضريب شدت جريان سرريزهاي لبه تيز زاويه دارمستطيلي با استفاده از شبكة عصبي مصنوعي

پرسشنامه خودتنظیمی بوفترد

دانلود تحقیق آماده با موضوع مساجد یزد

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی ارتباط خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزا

تحقیق چشم عملکرد چشم بیماری های چشمی و راه های درمان

تحقیق بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

مبانی نظری بانکداری الکترونیک