دانلود رایگان


دانلود پرسشنامه سبک‏های پردازش هویت - دانلود رایگاندانلود رایگان فرمت Word قابل ویرایش

دانلود رایگان پرسشنامه سبک پردازش هویت:
این پرسشنامه برگرفته از مدل برزونسکی (1992) است و دارای سه مولفه می باشد (پیوست3). زیر مقیاس های آن عبارتند از: سبک اطلاعاتی (11 سوال)‏، سبک هنجاری (9 سوال) و سبک سردرگم- اجتنابی (10 سوال) که در جدول(3) تعداد سوالات سبک‏های هویت نشان داده شده است. در مقابل هر گویه یک طیف 5 گزینه ای مقیاس لیکرت قرار دارد و از گزینه ی کاملا مخالفم، نمره‏ی 1 تا کاملا موافقم، نمره 5، را شامل می شود.
جدول5-3- سوالات مربوط به مولفه های سبک پردازش هویت
برزونسکی‏(1992)‏ میزان ضریب آلفای‏کرونباخ را برای سبک اطلاعاتی‏62/0، سبک هنجاری 66/0 و سبک سردرگم- اجتنابی 73/0 گزارش کرد. وایت و همکاران (1998) برای نسخه تجدید نظر شده‏ی پرسشنامه سبک هویت، میزان ضریب آلفای کرونباخ 59/0، 64/0 و 78/0 را برای سبک های اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم- اجتنابی گزارش کردند.کروسیتی، روبینی، برزونسکی و میوس[1](2008) ضرایب 64/0، 58/0 و 75/0 را برای سبک های اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم- اجتنابی بدست آوردند. اسمیتس و همکاران (2008، به نقل از آذر پیکان، 1390) ضریب آلفا را برای سبک اطلاعاتی 69/0، هنجاری52/0 و سردرگم-اجتنابی 68/0 گزارش کردند.
در ایران نیز حجازی و فرتاش (1385) ضریب 68/0 جهت سبک اطلاعاتی، 65/0 را برای سبک هنجاری و 68/0 را برای سبک سردرگم- اجتنابی بدست آوردند. فولادچنگ و همکاران (1388) ضریب آلفای کرونباخ را برای سبک های اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم- اجتنابی به ترتیب63/0، 50/0 و 64/0 بدست آورند. غضنفری (1383) جهت بررسی روایی پرسشنامه سبک پردازش هویت از روش همبستگی همزمان استفاده نمود و گزارش کرد که پرسشنامه از اعتبار مناسبی برخوردار است. همچنین جوکار و حسین چاری (1380) و فولادچنگ و همکاران(1388) نیز روایی مطلوبی را جهت پرسشنامه سبک پردازش هویت گزارش کردند.
در پژوهش حاضر، روایی پرسشنامه سبک‏ پردازش هویت از طریق تحلیل عامل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عامل به روش مولفه‏‏های اصلی، با چرخش واریماکس وجود 3 عامل در گویه ها را تایید نمود. ملاک استخراج عوامل، از حداقل بار عاملی برای هر گویه 30/0، ارزش ویژه بالاتر از یک و نمودار شیب اسکری استفاده شد. از مجموع گویه ها، 10 گویه (4، 5، 6، 8، 9، 10، 21، 23، 30، 14) به دلیل پایین بودن بار عاملی و یا تداخل گویه ها در چند عامل حذف شدند. در نهایت 20 گویه باقی ماندند. شاخص KMO برابر 72/0 و ضریب سطح 001/0>P معنادار بود که نشان دهنده کفایت نمونه‏گیری گویه‏ها است. نتایج تحلیل عامل در جدول (6-3) نشان داده شده است.
برای تعیین پایایی پرسشنامه سبک دلبستگی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرایب برای سبک‏های اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم اجتنابی به ترتیب برابر با 68/0، 54/0، 62/0 بدست آمد.

[1]- Crocetti, Rubini & Mueeus

پرداخت و دانلود برچسب ها:

دانلود پرسشنامه سبک‏های پردازش هویت


پرسشنامه سبک‏های پردازش هویتپرسشنامهسبک‏های پردازش هویتدانلود


پرسشنامه


سبک‏های


پردازش


هویت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طراحی خطوط انتقال دانشگاه تهران

تحقیق اصول مبانی طراحی فضاهای کتابخانه و سالن های مطالعه

دانلود پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و

دانلود پاورپوینت عمرانی کانی شناسی سیلیکات ها

دانلود پروپوزال آماده ارشد جغرافیا بررسي دوره هاي خشكسالي با تأكيد برماه هاي مرطوب

گزارشکار آزمایش عملیات حرارتی آنیل کردن فولاد

پروپوزال ارشد رشته حقوق نقش عوامل اجتماعی در بزهکاری نوجوانان

دانلود مقاله تحقیقی سيستم هاي هيدروليکي

دانلود سمینار حس چشایی سیگنالینگ استیل کولین

تحقیق تغذيه مناسب براي ورزش تنيس