دانلود رایگان


دانلود پروژه کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج نوع فایل : Word تعداد صفحات : 90

دانلود رایگان دانلود پروژه کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 90
فهرست و پیشگفتار
1-1 1- کلیات
1-2 تاریخچه سازمان
1-3 مقدمه
1-4 دامنه کاربرد
2- مرجع قانونی
3- واژگان و تعاریف
4- سیستم مدیریت کیفیت
4-1 الزامات عمومی
4-2 الزامات مستند سازی
4-2-1 کلیات
4-2-2 نظامنامه کیفیت
4-2-3 کنترل مستندات
4-2-3-1 مشخصات مهندسی
4-2-3-2 تغییرات مهندسی
4-2-4 کنترل سوابق کیفیت
4-2-4-1 دوره نگهداری سوابق
5- مسئولیت مدیریت
5-1 تعهد مدیریت
5-1-1 کارایی فرآیند
5-2 تمرکز بر مشتری(مشتریگرایی)
5-3 خط مشی کیفیت
5-4 طرح ریزی
5-4-1 اهداف کیفیتی
5-4-2 طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت
5-5 مسئولیت ، اختیار و ارتباطات
5-5-1 مسئولیت و اختیار
5-5-1-1 مسئولیت کیفیت
5-5-1-2 نمودار سازمانی
5-5-1-3 ماتریس ارتباطات
5-5-2 نماینده مدیریت
5-5-2-1نماینده مشتری
5-5-3 ارتباطات داخلی
5-6 بازنگری مدیریت
5-6-1 کلیات
5-6-1-1 عملکرد سیستم مدیریت کیفیت
5-6-2 ورودی های بازنگری
5-6-3خروجی ها ی بازنگری
6- مدیریت منابع
6-1 فراهم آوری و تامین منابع
6-2 منابع انسانی
6-2-1 کلیات
6-2-2 صلاحیت(شایستگی)آگاهی و آموزش
6-2-2-1 مهارت های طراحی محصول
6-2-2-2 آموزش
6-2-2-3 آموزش حین کار
6-2-2-4 انگیزش و ارتقا کارکنان
6-3 زیر ساخت
6-3-1 طرح ریزی کارخانه،تسهیلات و تجهیزات
6-3-2 طرحهای اقتصادی
6-4 محیط کار
6-4-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول
6-4-1-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول - تکمیلی
6-4-2 پاکیزگی محیط کار
7- تحقق محصول
7-1 طرح ریزی تحقق محصول
7-1-1- طرح ریزی تحقق محصول- تکمیلی
7-1-2 معیار پذیرش
7-1-3 رازداری
7-1-4 کنترل تغییرات
7-2 فرآیندهای مرتبط با مشتری
7-2-1 تعیین نیازمندیها و الزانات مرتبط با محصول
7-2-1-1 مشخصات ویژه تعیین شده توسط مشتری
7-2-2 بازنگری الزامات مرتبط با محصول
7-2-2-1 بازنگری الزامات مرتبط با محصول - تکمیلی
7-2-2-2 امکان سنجی ساخت در سازمان
7-2-3 ارتباط با مشتری
7-2-3-1 ارتباط با مشتری- تکمیلی
7-3 طراحی و توسعه
7-3-1 طرح ریزی طراحی و توسعه
7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی
7-3-2 ورودی های طراحی توسعه
7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی
7-3-2 ورودی های طراحی توسعه
7-3-2-1 ورودی طراحی محصول
7-3-2-2ورودی طراحی فرآیند ساخت
7-3-2-3مشخصات ویژه
7-3-3 خروجی های طراحی و توسعه
7-3-3-1 خروجی های طراحی و توسعه- تکمیلی
7-3-3-2 خروجی طراحی فرآیند ساخت
7-3-3-2 خروجی طراحی فرآیند ساخت
7-3-4بازنگری طراحی و توسعه
7-3-4-1پایش
7-3-5 تصدیق طراحی و توسعه
7-3-6 صحه گذاری طراحی و توسعه
7-3-6-1 صحه گذاری طراحی و توسعه- تکمیلی
7-3-6-2 برنامه ساخت نمونه اولیه
7-3-6-3 فرآیند تایید محصول
7-3-7 کنترل تغییرات طراحی و توسعه
7-4 خرید
7-4-1 فرآیند خرید
7-4-1-1 تطابق با قوانین
7-4-1-2 توسعه سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده
7-4-1-3 منابع تایید شده توسط مشتری
7-4-2داده های خرید
7-4-3 تصدیق محصول خریداری شده
7-4-3-1 کیفیت محصول ورودی
7-4-3-2 پایش تامین کننده
7-4-3-2 پایش تامین کننده- تکمیلی
7-5 تولید و ارائه خدمات
7-5-1 کنترل تولید و ارائه خدمات
7-5-1-1 طرح کنترل
7-5-1-2 دستورالعمل های کاری
7-5-1-3 تصدیق راه اندازی اولیه کار
7-5-1-2 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه
7-5-1-5 مدیریت ابزار تولید
7-5-1-6 برنامه ریزی تولید
7-5-1-7 بازخور اطلاعاتی از خدمات
7-5-1-8خدمات توافق شده با مشتری
7-5-2 صحه گذاری فرآیندهای تولید و ارائه خدمات
7-5-3 شناسایی و رد یابی
7-5-4 اموال مشتری
7-5-4-1 ابزار تولید متعلق به مشتری
7-5-5 نگهداری محصول
7-5-5-1 انبارش موجودی
7-6 کنترل ابزار پایش و اندازه گیری
7-6-1تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری
7-6-2 سوابق تصدیق کالیبراسیون
7-6-3 الزامات آزمایشگاه
7-6-3-1آزمایشگاه داخلی
7-6-3-2 آزمایشگاه خارجی
8-اندازه گیری، تجزیه و تحلیل بهبود
8-1 کلیات
8-1-1 شناسایی ابزارهای آماری
8-1-2 آگاهی از مفاهیم اساسی آماری
8-2 پایش و اندازه گیری
8-2-1 رضایت مشتری
8-2-1 رضایت مشتری- تکمیلی
8-2-2 ممیزی داخلی
8-2-2-1 ممیزی سیستم مدیریت کیفیت
8-2-2-2ممیزی فرآیند ساخت
8-2-2-2-1 ممیزی فرآیند ساخت - تکمیلی
8-2-2-3 ممیزی محصول
8-2-2-4 برنامه های ممیزی داخلی
8-2-2-5 صلاحیت ممیزان داخلی
پایش و اندازه گیری فرآیندها
8-2-3-1 پایش و اندازه گیری فرآیندهای ساخت
8-2-4 پایش و اندازه گیری محصول
8-2-4-1 بازرسی جامع ابعادی و آزمون عملکرد
8-2-4-2 قطعات ظاهری
8-3 کنترل محصول نامنطبق
8-3-1 کنترل محصول نامنطبق- تکمیلی
8-3-1-1 کنترل کمی . کیفی محصول نامنطبق
8-3-2 کنترل محصول بازکاری شده
8-3-3 اطلاعات مشتری
اجازه ارفاقی مشتری
8-3-5 آگاهی از مشکلات در عرصه مصرف
8-4 تجزیه و تحلیل داده ها
1-4-8تجزیه و تحلیل و استفاده از داده ها
8-5 بهبود
8-5-1 بهبود مستمر
8-5-1-1 بهبود مستمر در سازمان
8-5-1-2 بهبود فرآیندهای ساخت
8-5-1-3 طرح بهبود مستمر
8-5-2 اقدام اصلاحی
8-5-2-1 حل مسئله
8-5-2-2 خطا ناپذیر سازی
8-5-2-3 اثر اقدام اصلاحی
8-5-2-4 تجزیه و تحلیل/آزمون محصول مرجوعی
8-5-3 اقدام پیشگیرانه
8-5-3-1 اقدام پیشگیرانه- تکمیلی


کلیات :
1-1- تاریخچه سازمان:
1-2-مقدمه :
این نظامنامه کیفیت به منظور مشخص ساختن سیستم مدیریت کیفیت شرکت شده و در قالب آن چگونگی برآورده شدن نیازمندیهای استاندارد بین المللی ISO9001: 00 در ارتباط با تولید انواع محصولات و مجموعه های خودرو تشریح گردیده است. در این سیستم، به همه اجزای سیستم با نگرشی فرآیندگرا توجه شده است و لذا در این نظامنامه، کلیه فرآیندها و فعالیتهایی که به نحوی بر روی سیستم مدیریت کیفیت موثر میباشند معرفی گردیده اند. بدیهی است که بدلیل ویژگیهای خاص و ماهیت این مدرک (نظامنامه) ، تنها به معرفی اجمالی فرآیندها و بررسی و ارتباط و تعامل میان آنها پرداخته شده و توضیحات کاملتر در برگه های تفضیلی هر فرآیند، روشهای اجرایی مربوطه و همچنین سایر مدارکی که در داخل متن نظامنامه، به آنها اشاره شده ارائه گردیده است.
لازم به ذکر است که دلایل توجیهی برای صرفنظر کردن از برخی نیازمندی های استاندارد مرجع نیز در این نظامنامه آمده است.
دامنه کاربرد:
این نظامنامه در برگیرنده استاندارد ISO9001:2000در شرکت میباشد. ما می خواهیم با استفاده از پیاده سازی این سیستم، الزامات مشتری را در خدمات تولیدی خود فراهم آوریم و در نهایت رضایت مشتری را از طریق بهبود مستمر کیفیت افزایش دهیم. دامنه شمول این نظامنامه، انواع محصولات و مجموعه های خودرو در شرکت می باشد. این سیستم بر پایه الزامات استاندارد بین المللی ISO9001:2000 نهادینه شده و الزامات خاص صنایع خودروسازی ISO/TS 16949:2002 و الزامات مشتری نیز به این الزامات اضافه شده است. و در سطح سازمان پیاده سازی می گردد.

پرداخت و دانلود برچسب ها:

دانلود


پروژه


کارآموزی


شرکت


صنایع


پلی


اتیلن


آب


اجدانلود


پروژه


کارآموزی


شرکت


صنایع


پلی


اتیلن


آب


اج


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پرسشنامه ارتباط رهبري اخلاقي و تعهد سازماني كاركنان

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق سازگاري اجتماعي و خودکنترلی

فایل لایه باز فتوشاپ طراحی بسته کیک sample design

تاريخ تحول حقوق بين الملل

پرسشنامه تکانشگری بارات

پروپوزال ارشد رشته روانشناسی در مورد بررسی سلامت رواني فرزندان با فرمت ورد

آموزش آزمون t مستقل با استفاده از نرم افزار spss با ذکر مثال و تمرین عملی

پروپوزال ارشد رشته روانشناسی در مورد بررسی سلامت رواني فرزندان با فرمت ورد

تحقیق گزارش ثبتي حمام خانلق

مدیریت انرژی مجموعه دوم مقالات