دانلود رایگان


قانون صدور چك - دانلود رایگاندانلود رایگان چك عادى، چكى است كه اشخاص عهده بانكها به‏حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمينى جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.

دانلود رایگان

قانون صدور چك


قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدى مصوب 11 آبان 1372

ماده 1 - انواع چك عبارت است از:

1- چك عادى، چكى است كه اشخاص عهده بانكها به ‏حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمينى جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.

2- چك تأئيد شده، چكى است كه اشخاص عهده بانكها به‏حساب جارى خود صادر و توسط بانك محال‏عليه پرداخت وجه آن تأييد مى‏شود.

3- چك تضمين شده، چكى است كه توسط بانك بعهده همان بانك به‏درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مى‏شود.

4- چك مسافرتى، چكى است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مى‏گردد.

ماده 2- چكهاى صادر عهده بانك‏هائيكه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مى‏شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‏الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه ببانك و عدم دريافت تمام يا قسمتى از وجه آن بعلت نبودن محل و يا بهر علت ديگرى كه منتهى به‏ برگشت چك و عدم پرداخت گردد مى‏تواند طبق قوانين و آئين‏نامه‏ هاى مربوط به‏اجراى اسناد رسمى وجه چك يا باقيمانده آنرا از صادر كننده وصول نمايد. براى صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به‏اجراى ثبت اسناد محل تسليم نمايد.

ماده 3- صادر كننده چك بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتى از وجهى را كه باعتبار آن چك صادر كرده بصورتى از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را بصورتى تنظيم نمايد كه بانك به عللى از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگى در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خوددارى نمايد. هرگاه در متن چك شرطى براى پرداخت ذكر شده باشد بانك به‏آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده 4- هرگاه وجه چك به‏علتى از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصى كه مشخصات چك و هويت و نشانى كامل صادر كننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چك تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتى دستور اجرا صادر مى‏كند كه مطابقت امضاى چك با نمونه امضاى صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهى شده باشد. دارنده چك اعم است از كسى كه چك در وجه او صادر گرديده يا به‏نام او پشت نويسى شده يا حامل چك (در مورد چكهاى در وجه حامل) يا قائم مقام قانونى آنان. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكدارى) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف است بمنظور اطلاع صادر كننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را به‏آخرين نشانى صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.

در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگى و نشانى كامل دارنده چك نيز قيد گردد.

ماده 5- در صورتيكه موجودى حساب صادر كننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به‏تقاضاى دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را بدارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به‏بانك گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغى كه پرداخت شده از بانك دريافت مى‏نمايد. چك مزبور نسبت به‏مبلغى كه پرداخت نگرديده بى‏محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براى دارنده چك جانشين اصل چك خواهدبود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براى صاحب حساب ارسال نمايد.

پرداخت و دانلود برچسب ها:


قانون صدور چك


قانون


صدور چك


چك


چك عادى


بانكها


‏حساب جارى


چك تأئيد شده


چك تضمين شده


چك مسافرتى


چكهاى صادر


قوانين ايران


مبلغ چك


تحقیق


جزوه


مقاله


پایان نامه


پروژه


دانلود تحقیق


دانلود جزوه


دانلود مقالهقانون


صدور


چك


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه آماده رشته صنایع نقش اجراي سيستم مديريت منابع انساني در ارزشيابي عملكرد كاركنان

معماری

%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C %D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA %D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C

بررسي تاثير مواد ريزدانه خاك بر روی پرامترهای مقاومت برشی با استفاده از نتایج cpt

دانلود پروژه آماده رشته صنایع نقش اجراي سيستم مديريت منابع انساني در ارزشيابي عملكرد كاركنان

پاورپوینت اقتصاد گوسفنداری

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر توانمندسازی روان‌شناختي وتن و کمرون

پاورپوینت انواع کابلهای صنعتی و استانداردهای آنها در 55 اسلاید powerpoint ppt

پروپوزال آماده روانشناسی ارتباط آموزش فراشناخت با افسردگی و اضطراب متقاضیان جراحی زیبایی

پروپوزال آماده روانشناسی ارتباط آموزش فراشناخت با افسردگی و اضطراب متقاضیان جراحی زیبایی