دانلود رایگان


دانلود پایان نامه بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردب - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه با موضوع بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل

دانلود رایگان دانلود پایان نامه با موضوع بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل

نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 150
فهرست مطالب
ـ چكيده
فصل اول : كليات پژوهش
1ـ1ـ ديباچه . . 3
1ـ2ـ بيان مسئله وانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش..4
1ـ3ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش. . .5
1ـ4ـ اهداف پژوهش . . . . . .6
1ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش .. .7
1ـ6ـ روش پزوهش. . . 7
1ـ7ـروش جمع آوري اطلاعات ..8
1ـ8ـ قلمرو پژوهش . .8
1ـ9ـ متغير هاي پژوهش. 10
1ـ10ـ محدوديت هاي پژوهش. .10
1ـ11ـ تعريف واژگان واصطلاحات كليدي ..10
1ـ12ـ ساختار پژوهش . . 13
فصل دوم : چارچوب نظري و پيشينه پژوهش
گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي
2ـ1ـ1ـ ديباچه . . . .15
2ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري و حسابداري دولتي . . .. .17
2ـ1ـ3ـ تعريف گزارشگري مالي. . 19
2ـ1ـ4ـ اهداف گزارشگري مالي . . .19
2ـ1ـ5ـ گزارشگري مالي در ايران . . 21
2ـ1ـ6ـ گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيك. .23
2ـ1ـ7ـ استفاده كنندگان از گزارشگري مالي ...24
2ـ1ـ8ـ امكان ارتقا گزارشگري مالي در ايران . . 25
2ـ1ـ9ـ تحولات اساسي در گزارشگري . . 27
2ـ1ـ10ـ واحد گزارشگري مالي . . 29
2ـ1ـ11ـ جايگاه تئوري وجوه مستقل. . . . 30
2ـ1ـ12ـ جريان اطلاعاتي گزارشگري مالي. . .31
2ـ1ـ13ـ محدوديت هاي گزارشگري مالي . . .32
2ـ1ـ14ـ گزارشگري مالي دولتي. . .34
2ـ1ـ15ـ اهداف گزارشگري مالي دولتي. . .36
2ـ1ـ16ـ مفهوم مسئوليت پاسخگويي. . . .36
2ـ1ـ17ـ اصول حسابداري و گزارشگري مالي دولتي . . . 39
2ـ1ـ18ـ مباني حسابداري دولتي. . . . 39
2ـ1ـ19ـ مباني تعهدي در حسابداري دولتي . . 39
2ـ1ـ20ـسامانه حسابداري حساب مستقل .. 41
2ـ1ـ21ـ انواع حسابهاي مستقل . .42
2ـ1ـ22ـ ارزيابي عملكردسامانه گزارشگري مالي و ارتباط آن با مديريت دولتي . .44
گفتار دوم : شهرداري ها و گزارشگري مالي شهرداري ها
2ـ2ـ1ـ شهرداري ها بحث نظري. . . .46
2ـ2ـ2ـ پيشينه ، رشد و تحول شهرداري در ايران. . .48
2ـ2ـ3ـ مسائل مربوط به گزارشگري مالي مطلوب در شهرداري هاي و ارتباط آن با سامانه مالي. .51
2ـ2ـ4ـ استفاده كنندگان گزارش هاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها . . . .52
2ـ2ـ5ـ خصوصيات ، محسنات و كاربرد حسابداري شهرداري ها. . .54
2ـ2ـ6ـ اصول و موازين حسابداري شهرداري. . .56
2ـ2ـ7ـ اصول حسابداري در شهرداري ها و مفهوم بودجه. .59
2ـ2ـ8ـ خلاصه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شهرداري ها . .66
2ـ2ـ9ـ حسابداري بودجه . . .68
گفتار سوم : پيشينه پژوهش
2ـ3ـ1ـ موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفايي (شهرداري هاي استان كردستان و آذربايجانغربي . .69
2ـ3ـ2ـ ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي دولت جمهوري اسلامي ايران. . . . .70
2ـ3ـ3ـ بررسي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي . . .71
2ـ3ـ4ـ گزارش ارزيابي مديريت از كنترل داخلي و بررسي فايده مندي برون سازماني آن در ايران.72
فصل سوم : روش شناسي پژوهش
3ـ1ـ ديباچه . .. . .75
3ـ2ـ جامعه آماري . . .75
3ـ3ـ تعيين حجم نمونه. .77
3ـ4ـ متغيرهاي پژوهش . . .80
3ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضيه. .. ..80
3ـ6ـ روش پژوهش . . . . . . .81
3ـ7ـ روش گردآوري اطلاعات . .83
3ـ8 ـ ابزار اندازه گيري اطلاعات. . . .84
3ـ9ـ روايي و پايايي ابزار پژوهش. . .84
3ـ9ـ1ـ روايي پرسشنامه . . .. .84
3ـ9ـ2ـ پايايي ابزار پژوهش . . . . .86
3ـ10ـ آماره آزمون . .87
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4ـ1ـ ديباچه . .90
4ـ2ـ توصيف نمونه آماري. . .91
4ـ2ـ1ـ جنسيت. . .92
4ـ2ـ2ـ ميزان تحصيلات ..93
4ـ2ـ3ـ رشته تحصيلي .. .93
4ـ2ـ4ـ سابقه خدمت . .94
4ـ2ـ5ـ سمت سازماني . .94
4ـ3ـ آزمون فرضيه ها . . .95
4ـ3ـ1ـ آزمون فرضيه اول . . . .95
4ـ3ـ2ـ آزمون فرضيه دوم . .98
4ـ3ـ3ـ آزمون فرضيه سوم. ..101
4ـ4ـ فرضيه اصلي . ..104
4ـ5ـ نتيجه گيري . .106
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش
5ـ1ـ ديباچه . . .108
5ـ2ـ نتيجه گيري . .109
5ـ3ـ پيشنهادها . .111
5ـ3ـ1ـ پيشنهادها مبتني بر يافته هاي پژوهش .111
5ـ3ـ2ـ پيشنهادها براي پژوهش هاي بعدي ..113
منابع ..114
فهرست جداول
1-1 مقايسه گزارشگري سنتي و گزارشگري نوين 28
1-3 تعداد كاركنان مورد نظر ............. 76
2-3 پرسشنامه، توزيع شده ................ 78
1-4 جنسيت .............................. 92
2-4 توزيع فراوان نمونه برحسب ميزان تحصيلات 93
3-4 توزيع فراواني رشته تحصيلي .......... 93
4-4 توزيع فراوان نمونه بر اساس سابقه خدمت 94
5-4 توزيع فراواني بر اساس سمت سازماني .. 94
6-4 نتايج آزمون فرضيه اول .............. 97
7-4 نتايج آزمون فرضيه دوم ............. 100
8-4 نتايج آزمون فرضيه سوم ............. 103
9-4 جمع بندي يافته‌هاي پژوهش ........... 106..

پرداخت و دانلود برچسب ها:

دانلود


پایان


نامه


بررسي


قابليت


گزارشگري


مطلوب


سيستم


اطلاعات


حسابداري


شهرداري


هاي


استان


اردبدانلود


پایان


نامه


بررسي


قابليت


گزارشگري


مطلوب


سيستم


اطلاعات


حسابداري


شهرداري


هاي


استان


اردب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری ارتباط سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

مبانی نظری و پیشینه اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید قیمت و نرخ ارز

شهر امروز و نقش مسجد در تحقق عدالت اجتماعی

نمونه سوالات استخدامی بانک اقتصاد نوین

تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني

تحقیق رشته مدیریت شناسایی و تحلیل ریسک های سيستم هاي يكپارچه سازماني erp

دانلود تحقیق اقتصاد و مسئله اعتماد

بانک ایمیل کاربران وب مسترها(کاملا واقعی بدون تکرار)

پروژه کارشناسی رشته برق فاصله سنج آلتروسنیک با قابلیت اندازه گیری دما

بیوفلاک یک روش فنی جایگزین برای پرورش میگو