دانلود رایگان


دانلود تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده با فرمت قابل ویرایش ورد

دانلود رایگان فهرست مطالب فصل اول (معرفی تحقیق)
چکیده ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
اهداف ۶
فرضیه های تحقیق ۶
تعریف عملیاتی ۷
فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)
مقدمه ۸
الف) مبانی نظری پژوهش ۹
مکاتب و نظریات مدیریت ۱۰
نظریات سازمانی ۱۰
آدام اسمیت ۱۰
مدیریت علمی ۱۱
مدیریت اداری نظریه کلاسیک سازمان ۱۲
کاربرد تئوری کلاسیک در مدارس ۱۴
انگیزش ۱۴
ادراک ۱۵
ارتباط ۱۵
ساختار قدرت ۱۵
اختیار ۱۵
روحیه ۱۵
پویایی گروه ۱۶
رهبری ۱۶
نظریه های رهبری ۱۶
نظریه پیوستگی رفتار رهبری ۱۹
سبک مدیریت ۲۱
انواع سبکهای مدیریت ۲۳
سبک آمرانه ۲۳
سبک مشورتی ۲۳
سبک مشارکتی ۲۴
سبک انتقال قدرت ۲۴
سبکهای مدیریت لیکرت ۲۵
ب) نظریات مدیریت ۲۶
۱٫ نظریه جایگزینهای مدیریت ۲۶
۲٫ نظریه مدیریت به عنوان یک اقدام نمادین ۲۷
۳٫ نظریه مسیر- هدف در ارتباط با رفتار مدیر ۲۸
۴٫ نظریه مدیریت عملکرد و سبک مدیریت تحول گرا ۲۹
۵٫ نظریه مدیریت دور اندیش مارشال ساشکین ۳۱
ج) مروری بر رضایت شغلی و نظریات و تحقیقات مرتبط با آن ۳۱
انواع رضایت شغلی ۳۳
عوامل موثر بر رضایت شغلی ۳۳
۱٫ عوامل سازمانی ۳۴
۲٫ عوامل محیطی ۳۶
۳٫ ماهیت کار ۳۸
۴٫ عوامل فردی ۳۹
ابعاد رضایت از شغل ۴۱
تحقیقات خارجی ۴۳
مطالعات تحقیقی میشیگان ۴۳
تحقیقات رابینسون ۴۴
تحقیقات یانگ وریکی ۴۵
تحقیقات اینینگ وهیسانگ ۴۶
فصل سوم (روش اجرای تحقیق)
روش پژوهش ۴۸
جامعه آماری ۴۸
نمونه آماری ۴۸
روش نمونه گیری ۴۸
ابزار گردآوری اطلاعات ۴۸
پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ۵۰
روایی ابزار گردآوری اطلاعات ۵۰
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۰
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه ۵۱
جدول شماره ۱-۴ ۵۱
توزیع فراوانی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی ۵۱
جدول شماره ۲-۴ ۵۲
جدول شماره ۳-۴ ۵۲
جدول شماره ۴-۴ ۵۲
جدول شماره ۵-۴ ۵۳
جدول شماره ۶-۴ ۵۳
جدول شماره ۷-۴ ۵۳
فصل پنجم (خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد)
مقدمه ۵۵
خلاصه پژوهش ۵۵
بحث و نتیجه گیری ۵۶
محدودیت های پژوهش ۵۸
پیشنهادها ۵۹
پیشنهادات حاصل از بررسی نتایج پژوهش ۶۱
پیشنهاد به محققان و سایر پژوهشگران ۶۱
منابع و ماخذ ۶۳
ضمائم ۶۶
چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه 7 بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک سنج لوتانزکه پایایی آن را با روش آلفای کرانباخ 89/0 و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور با آلفای کرانباخ 90/0 استفاده شد این پرسشنامه ها بین 252 نفر از کارکنان و مدیران منطقه 7 توزیع شد حاصل تجزیه و تحلیل سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد که بین سبکهای مدیریتی رابطه مداری( 042/3= t با سطح معنی داری 001/0)، ضابطه مداری (226/35= t با سطح معنی داری 001/0) رابطه معنی دار وجود دارد. .......و .......

پرداخت و دانلود برچسب ها:

رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه


رابطه بین سبک های مدیران


رضایت شغلی کارکنان مدرسه


دانلود رایگان


دانلود رایگان پایان نامه


دانلود تحقیق روانشناسیدانلود


تحقیق


بررسی


رابطه


بین


سبک


های


مدیران


و


رضایت


شغلی


کارکنان


مدرسه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد ارتباط انگیزش تحصیلی و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان

پروپوزال ارشد رشته مدیریت تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران

پروپوزال ارشد بررسی عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان

گزارشکارآزمایشگاه ترمودینامیک دمای بحرانی

دانلود پروژه رشته کامپیوتر طرح اتوماسيون اداري

مبانی نظری گردشگری و توسعه گردشگری

دانلود تحقیق رشته روانشناسی با عنوان پرخاشگری

تحقیق کامل درباره سرمایه اجتماعی و توسعه

تعيين درصد بهينه خرده لاستيك در ماسه جهت بهبود رفتار مكانيكي آن با استفاده از آزمايش برش مستقيم بزرگ

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C %D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7 %D8%A8%D8%A7 %D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C %D9%88 %D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF