دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی رابطه خرسندی زناشویی با سلامت روان زنان زیر 40 - دانلود رایگاندانلود رایگان رابطه خرسندی زناشویی با سلامت روان زنان زیر 40

دانلود رایگان

فصل اول: کلیات پژوهش


1-1-مقدمه و بیان مسئله. 10

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق: 12

1-3-اهداف تحقیق: 13

1-3-1-هدف کلی: 13

1-3-2-اهداف جزئی: 13

1-4-فرضيه‏هاي تحقیق: 13

1-5-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق(نظري و عملیاتی). 14

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه. 17

2-2-تاریخچه : 17

2-3-تعاریف سلامت روان. 18

2-4-نظریه های سلامت روانی : 20

2-5-مبانی نظری (زناشویی) : 22

2-6-نظریه‏های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی.. 24

2-7-مدل‏های ارزیابی آسیب‏شناسی زندگی زناشویی.. 28

2-8-رضایت زناشوئی.. 34

2-9-رضايت زناشويي از ديدگاه شناخت گرايان. 38

2-10-علل نارضايتي زناشويي از ديدگاه نظريه عقلاني - عاطفي.. 40

2-11-باورهاي غيرمنطقي و رضامندي زناشويي.. 41

2-12-پیشینه پژوهش: 44

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 روش تحقيق.. 48

3-2 جامعه آماري.. 48

3-3 نمونه تحقيق.. 49

3-4 ابزار تحقيق.. 49

3-5- پايايي آزمون. 51

3-6 روش جمع آوري اطلاعات و اجراء. 52

3-7-تجزیه وتحلیل دادهها: 52

3-7-1-تحلیل های آمار توصیفی.. 53

3-7-2-در تحلیل های آمار استنباطی.. 53

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه: 55

4-2- آمار توصیفی.. 55

4-2-6- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق وابعاد آن. 58

4-3-آماراستنباطی.. 59

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات

5-1-مقدمه: 63

5-2- بحث و بررسی نتایج.. 63

5-2-1- اطلاعات جمعیت شناختی.. 63

5-3- یافته های مربوط به فرضیههای پژوهش... 64

5-3-1-یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش: 64

5-3-2-یافته های مربوط به فرضیه دوم پژوهش: 64

5-3-3-یافته های مربوط به فرضیه سوم پژوهش: 65

5-4-نتیجه گیری: 65

5-5-پیشنهادات تحقیق.. 67

5-5-1-پیشنهادات کاربردی.. 67

5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 67

5-6- محدودیت های تحقیق.. 68

5-5-1- محدوديت‌هاي خارج از کنترل پژوهشگر. 68

5-5-2- محدوديت‌هاي در کنترل پژوهشگر. 68

منابع فارسی: 70

پرداخت و دانلود برچسب ها:


خرسندی زناشویی


سلامت روان


پایان نامهپایان


نامه


کارشناسی


رابطه


خرسندی


زناشویی


با


سلامت


روان


زنان


زیر


40


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحليل عددي تراوش در محيطهاي خاكي غير اشباع

تحقیق تاثير خلاقيت بر يادگيري واحدهاي نحوي

تحقیق رشته کامپیوتر امنیت و تقلب رایانه ای

تحقیق آماده رشته حقوق حقوق مالي و دولتي دفاتر اسناد رسمي

دانلود مقاله نظريه هایی در مورد حسابداری

دانلود تحقیق سورئالیسم و رئالیسم

تحقیق بناهای معروف شهر اصفهان

پاورپوینت کانیها وسنگهای صنعتی

دانلود تحقیق بررسی همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی

پاورپوینت جزییات آرماتورگذاری در ساختمان های بتنی