دانلود رایگان


مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار - دانلود رایگاندانلود رایگان مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار

دانلود رایگان


با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 50 صفحه
تکه های از متن به عنوان نمونه :
چكيده
هدف پژوهش مقايسه رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران در سال 1387 مي‌باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.
ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ بوده است و براي بررسي فرضيه‌ها از آزمون t گروه هاي مستقل و تحليل واريانس استفاده شد. نتايج نشادن داد تفاوت معناداري بين رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه .................................................................................................................................................................. 1
بيان مسئله ............................................................................................................................................................ 3
سوالات پژوهش ................................................................................................................................................. 4
فرضيه‌هاي پژوهش ............................................................................................................................................ 4
اهداف پژوهش ................................................................................................................................................... 4
اهميت و ضرورت پژوهش ................................................................................................................................ 5
تعريف متغيرهاي پژوهش ................................................................................................................................. 6
فصل دوم : پيشينه‌هاي پژوهش
مقدمه .................................................................................................................................................................. 7
تعريف ازدواج ................................................................................................................................................... 8
عشق و ازدواج .................................................................................................................................................. 10
مقاصد ازدواج .................................................................................................................................................. 10
رضايت زناشويي .............................................................................................................................................. 11
12 نكته مهم مربوط به مكمل‌هاي زناشويي در ازدواج .................................................................................. 12
اشتغال زن ......................................................................................................................................................... 14
تعريف شغل و اشتغال ..................................................................................................................................... 14
علل كار كردن ................................................................................................................................................. 15
اشتغال زنان و برداشتهاي متعدد ...................................................................................................................... 16
انگيزه‌ها و عوامل اشتغال زن ........................................................................................................................... 17
آثار و نتايج اشتغال زن ..................................................................................................................................... 18
اثرات اشتغال زن بر شوهر................................................................................................................................. 19
زنان شاغل و رضايت از زندگي زناشويي ....................................................................................................... 20
مروري بر پژوهش‌هاي داخلي ......................................................................................................................... 21
مروري بر پژوهش‌هاي خارجي ....................................................................................................................... 22
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه ................................................................................................................................................................ 24
طرح پژوهش .................................................................................................................................................... 24
جامعه آماري .................................................................................................................................................... 24
روش نمونه برداري .......................................................................................................................................... 25
ابزار پژوهش .................................................................................................................................................... 25
پرسشنامة رضايت زناشويي اينريچ .................................................................................................................. 25
روايي و اعتبار پرسشنامه اينريچ ...................................................................................................................... 27
روش ارائه و نمره گذاري پرسشنامه ................................................................................................................ 27
روش گردآوري داده‌ها .................................................................................................................................... 27
روش تحليل آماري ......................................................................................................................................... 28
فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهش
مقدمه ................................................................................................................................................................ 29
جدول 4-1 ....................................................................................................................................................... 29
جدول 4-2 ....................................................................................................................................................... 30
جدول 4-3 ....................................................................................................................................................... 31
جدول 4-4 ....................................................................................................................................................... 32
جدول 4-5 ....................................................................................................................................................... 33
جدول 4-6 ....................................................................................................................................................... 34
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه ................................................................................................................................................................ 35
خلاصه تحقيق .................................................................................................................................................. 35
نتيجه گيري ...................................................................................................................................................... 36
پيشنهادها ........................................................................................................................................................... 37
محدوديت ها ................................................................................................................................................... 37
منابع .................................................................................................................................................................. 39
پيوست .............................................................................................................................................................. 40
پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ .................................................................................................................. 41
مقدمه
انسان به طورکلی موجودی اجتماعی است.این صفت باعث شده که انسان به طرف ایجاد روابط روابط با محیط و روابط با هم نوع خود جذب شود.از دیرباز تا اکنون این غریزه اجتماعی بودن انسان به چشم میخورد و مطالب بسیاری در کتابها و مقاله ها در این مورد نوشته شده است.
شاید این ارتباطات و نزدیکی ها به نوعی آرامش را برای او به ارمغان آورده باشد.همچنین به نظر بسیاری از صاحبنظران از جمله مزلو انسان دارای نیازهای فراوانی است که در راس آن نیازهای جسمانی است سپس عاطفی اما برآورده شدن نیازهای جسمانی به اندازه نیازهای عاطفی مشکل نیست. (قبادیان-1379)
از جمله نیازهای عاطفی انسان نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن است به طوری که انسان برای به دست آوردن آن تلاش میکند. از تلاش هایی که یک انسان برای رسیدن به عشق و مورد محبت واقع شدن انجام میدهد شریک شدن با کسی در جنبه های مختلف زندگی است.این شریک شدن و زیر یک سقف زندگی کردن جنبه رسمی و اجتماعی پیدا کرده و بهازدواج شهرت پیدا کرده است.
همچنین جنبه دیگر این نیازها در اشتغال و کار بیرون از منزل برآورد میشود که اینها هم جز نیازهای عاطفی ومعنوی انسان است و موجب روابط با همنوع ودرنتیجه علاقه محبت میشود. (بک-ترجمه:قراچه داغی-1378)
مسلما زمانی زوجین به وظایف خود به طور کامل عمل خواهند کرد که احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی خود داشته باشند.امکان توجه به تامین نیازهای روانی عاطفی و جسمانی فرزندان و تربیت صحیح آنها منوط به داشتن احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی میباشد.
احساس رضایتمندی همچنین توان مقابله دربرابر مشکلات وفشارهای روانی راافزایش میدهد
و سبب ارتقاء سطح بهداشت روانی و جسمانی زوجین و نهایتا افراد جامعه خواهد گردید. (غفوری- 1356)
زناشویی به لحاظ اثری که در زمینه های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد از دیدگاههای مختلف اهمیت یافته و مور د برسی قرار میگیرد . این پدیده باعث تغییر در متغیرهای جمعیتی میشود . از طرفی شرایط اجتماعی و اقتصادی جاممعه اثر آنرا نشان میدهد و از طرف دیگردر ساختار اقتصادی جامعه تغییراتی حاصل شده که فرصتهای شغلی برای زنان ایجاد کرده است.
زنان دامنه فعالیت خود را از محدوده خانه فراتر میبرند و به نظام های شغلی میپیوندند پیوستن آنها در جامعه تغییراتی در نقشهای سنتی زنان ایجاد کرده است و این جنبه دیگراز اجتماعی شدن است.
اشتغال جنبه دیگری ازفرایند اجتماعی شدن است. این فرایند برای مردان پذیرفته شده است وو گویا در طول تاریخ کار بیرون را برای مردان ثبت کرده اند که دستمزد حاصل از آن در راه رفاه زن و فرزندان مصرف میشود. ولی امروزه همانتورکه عنوان شد به دلیل تغییراتی در ساختار اقتصاذدی جوامع دیدن زن در بازارهای تجاری و اماکن شخصی باعث تعجب نمیشود و گهگاه به دلیل نبودن مرد در عرصه زندگی زناشویی هزینه زندگی به عهده زن است.(رسول زاده-1371 )
چگونه است این فرایند اجتمایی شدن که بسیار از آن سخن گفته اند زمانی خوب وزمانی بد است؟ مگر نه ابن که اشتغال شاید تنها انگیزه ارتباط زن با محیط بیرون از حانه است پس چرا این نیاز که قابل احترام است در بسیاری از موارد باعث اختلافاتی میشود؟
آیا باید این اجازه بیشتر به زنان داده شود؟ آیا واقعا اشتغال زنان به زندگی شخصی و زناشویی آنها لطمه وارد میکند؟ لذا برای پاسخ گیری به سوالات متعدد و انجام پژوهشی در مورد تاثیر اشتغال زنان بررضایتمندی یا نارضایتی زندگی زناشویی انها لازم به نظرمیرسد.

-1 بیان مساله
همانطور که گفته شد یکی ازاختلافاتی که درجریان ازدواج و زناشویی به وجود می آید مربوط به نقشهای برابر زن ومرد در زندگی است. منظوراز این نقشهای برابرنقشهایی است که برای هر دو جنس در زندگی مطرح استمثل پدریا مادر بودن ولی چیزی که دراینجامورد نظر میباشد
نقش نان آور خانه بودن است که امروزه در جوامع نوین زنان این نقش را نیز ایفا میکنند.
کار بسیاری از زوجها بر سر تقسیم وظایف و اینکه زن و شوهر هر کدام موظف به انجام چه مسئولیتهایی هستند به اختلاف میکشد.
از دیر باز بر اساس یک رسم متداول نقش مرد در خانواده تحصیل درآمد و نقش زن انجام کارهای خانه و نگهداری از بچه ها بوده است. اما وقتی هر دو بیرون از خانه کار میکنند زن اغلب مسئولیت دوگانه ای پیدا میکند. امروزه زن وشوهر در کار تامین درآمد و انجام وظایف خانهداری با هم مشارکت میکنند و گاه زن و شوهر در انجام این وظایف یکدیگر را متهم به زیر پا گذاشتن پیمان نامه ازدواج میکنند.(بک-ترجمه:قراچه داغی-1378)
با توجه به این مورد می خواهیم در این پژوهش به این نتیجه برسیم که آیا اساسا اشتغال زن در زندگی خصوصی او تاثیرگذار است ؟ آیا اشتغال زن کمک کننده است یا آزار دهنده ؟ آیا آیا زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار رضایتمندی بیشتری درزندگی زناشویی خود احساس میکنند ؟ آیا زنان خانه دار با توجه به وقت بیشتری که برای انجام امور منزل دارند از زندگی زناشویی خودراضی هستند ؟ آیا شوهران زنان خامه داراز آنها بیشتر راضی هستند؟
به طور کلی مساله این است که آیا اشتغال یا عدم اشتغال زن تاثیری در روابط زناشویی آنها و رضایت از آن دارد ؟ و اگر تاثیر دارد در چه زمینه هایی دیده میشود ؟
پرداخت و دانلود برچسب ها:

پایان نامه مقايسه رضايت از زندگي زناشوييزنان شاغلزنان خانه داررضايت از زندگي زناشوييزناشوييدانلود پایان نامه رشته روانشناسی


دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی


دانلود پایان نامه آماده رشته روانشناسی


دانلود پایان نامقايسه


رضايت


از


زندگي


زناشويي


در


زنان


شاغل


و


خانه


دار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاريخچه نوغانداری

تحقیق ودانلود پیشینه تحقیق در مورد ساختار سرمايه و نقدشوندگي

بررسی آزمایشگاهی موقعیت و عمق نقطه غوطه وري در مخازن و پارامترهاي موثر بر آن

دانلود مقاله بانكداري الكترونیکی و سیر تحول آن در ايران

دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده

پاورپوینت روانشناسی و سیاست در 40 اسلاید powerpoin ppt

بررسی دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشین ها

پروپوزال آماده روانشناسی ارتباط انگیزش و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان

تحقیق ریاضی فیزیک

سمینار کارشناسی ارشد بیماری های دام