دانلود رایگان


مقاله حسابداری تحلیل مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وسرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله با فرمت word - تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

دانلود رایگان


مقاله رشته حسابداری

عنوان مقاله

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام
چکیده
از دیرباز قیمت گذاری دارایی های مالی با چالش ها و فراز و نشیب های زیادی رو به رو بوده است. چرا که دانشمندان عوامل متعدّد اثرگذاری را بر روی قیمت و بازده اوراق بهادار شناسایی و به اثبات رسانده اند. ریسک و حرکت افتان و خیزان بازار از جمله عواملی است که ارتباط بسیار تنگاتنگی با قیمت گذاری و بازده اوراق بهادار دارد. لذا این تحقیق با عنوان تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) و مدل شرطی قیمت گذاری داریی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) به دنبال ارائه و تحلیل این مطلب است که کدام یک از مدل های فوق، بهتر می تواند رابطه ریسک و بازده واقعی را تبیین کنند. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر بازار سرمایه ایران می باشد که در محدودۀ زمانی سال های 1380 تا 1386 مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین برای آزمون فرضیه ها، متغیرهای تحقیق به صورت ماهانه محاسبه و مورد آزمون قرار گرفته شده است. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت، از نوع تحقیق های همبستگی به حساب می آید و با توجه به موضوع و فرضیه های تدوین شده؛ جهت انجام آزمون فرضیه های آماری از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب تعیین، تحلیل واریانس و رگرسیون خطی استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که در مدل CD-CAPM، 53 درصد تغییرات بازده واقعی ناشی از بتای تعدیلی (کاهشی) است و در مقایسه با مدل C-CAPM که بتای سنتی آن فقط تا میزان 26 درصد از تغییرات بازده واقعی را تبیین می کند، در حد بالایی است. ماحصل یافته های فوق گویای این مطلب اند که مدل CD-CAPM در بورس اوراق بهادار تهران و در محدودۀ زمانی سال های 1380 تا 1386توانسته است، نسبت به مدل C-CAPM رابطه ریسک و بازده واقعی را به بهترین نحو تبیین کند.
واژگان کلیدی: CD-CAPM, C-CAPM ، ریسک سیستماتیک و بازده واقعی.

منابع فارسی

1. بازرگان، ع.، سرمد، ز. و حجازی.، الهه، 1376، "روش تحقیق در علوم رفتاری "، تهران ، نشر آگاه.

2. تقوی، م.، 1376، " مدیریت مالی " انتشارات پیام نور، تهران، چاپ دوم.

3. تهرانی، ر. و صادقی شریف، س.ج.، 1383، "تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، CAPM در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 18، پاییز و زمستان ، ص 75-41.

4. رهنمای رود پشتی، ف. و زنجیر دار، م.، 1387، "تبیین ضریب حساسیت با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی، مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو دیزل "،مجله پژوهش های مدیریت،شماره 79، زمستان ،ص12-2.

5. ریموند، پ.ن.، 1383، "مدیریت مالی "، ترجمه و تالیف : علی جهان خانی و علی پارسائیان، انتشارات سمت، چاپ نهم.

6. عباسیان، ع.، رهنمای رود پشتی، ف. و توکلی، م.ر.، 1387، " بررسی کارکرد تکنیک قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی، مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو دیزل "، مجله پژوهش های مدیریت شماره 79، ، ص 12-2.

7. نیکو مرام، ه.، راهنمای رود پشتی، ف. و زنجیر دار، م.، 1387، " تحلیل مقایسه ای ضرایب بتای سنتی و بتای کاهشی در کلیه شرکت های صنعت خودرو و ساخت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، نشریه Journal of Economic Literature، در دست چاپ.

8. نیکو مرام، ه.، راهنمای رود پشتی، ف. و هیبتی، ف.، 1385، "اصلاح نامه تخصصی مالی "، انتشارات واحد علوم و تحقیقات تهران.

منابع غیر فارسی


 1. Bartholdy, Jan & Paula Pear, ، 2004, "Estimation of Expected Return: CAPM & Fama-French", htto://www.ssrn.com.
 2. Bawa, V., & Lindenberg, E ، 1977,"Capital Market Equilibrium in a Mean-Lower Partial Moment framework", Journal of Financial Economics, no5, pp: 189-200.
 3. Estrada, J. ، 2002a,"Mean-Semi variance Behavior ، II: The D-CAPM ", Finance Letters, March, p: 1.
 4. Estrada, J. ، 2007, "Mean-Semi variance Behavior: Downside Risk and Capital Asset Pricing ", International Review of Economics and Finance, pp: 169-185.
 5. Graham, J.R. & Harvey C.R. ، 2001, " The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field", Journal of Financial Economics 60, pp: 187-243.
 6. Harlow, V., & Rao, R, ، 1989."Asset Pricing in a generalized Mean-Lower Partial Moment framework: Theory and Evidence" Journal of Financial and Quantitative Analysis.24. PP: 285-311.
 7. Krause, A. & Litzenberger, R. ، 1976, "Skew ness Preference and The Valuation of Risky Assets", Journal of Finance, Vol 31, no.4, September, pp: 1085-1094.
 8. Linter, John. ، 1965." The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investment in Stock Portfolio and Capital Budgets", Review of Economics and Statistics, no: 47, pp: 13-37.
 9. Markowitz, H.M. ، 1959,"Portfolio Selection". First Edition, New York, John Willey and Sons.
 10. Pettengill, G.N. & Sundaram, S. & Mathur, I. ، 1995, "The Conditional Relation between Beta and Returns", Journal of Financial and Quantitative Analysis 30, pp: 101-116.
 11. Polakow, D. & Nailana, R. ، 2003, "Alternative Portfolio Construction The Best in Semi variance", CADIZ Financial Strategies, November, pp: 2.
 12. Post, T. & Van, P. ، 2004, "Conditional Downside Risk and CAPM", ERIM, Report series Research in Management.
 13. S. Pedersen Christian & Hwang Soosung ، 2003. "Does downside beta Matter in Asset Pricing?" Journal of Finance Economics.
 14. Sharp, W.، 1964,"Capital Asset Pricing: a Theory of Market Equilibrium under Condition of Risk", Journal of Finance, 19, pp: 425-442.پرداخت و دانلود برچسب ها:

CD


CAPM


C


CAPMریسک سیستماتیک و بازده واقعی


مدل شرطی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای


مدل شرطی قیمت گذاری سرمایه ای کاهشی


نرخ بازدهی واقعی سهام


دانلود مقاله رایگان حسابداری


دانلود مقاله رشته حسابداریمقاله


حسابداری


-


تحلیل


مدل


شرطی


قیمت


گذاری


دارایی


های


سرمایه


ای


وسرمایه


ای


کاهشی


در


تبیین


نرخ


بازدهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي اثر رواناب روز قبل بر بهبود عملكرد مدل بارش رواناب روزانه با بكارگيري شبكه عصبي مصنوعي

پروژه روستا

دانلود مبانی نظری قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

دانلود پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

دانلود پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی

پروپوزال آماده روانشناسی ارتباط هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان

کتاب کدهای مطلب برای اجزای محدود

پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط بین سرمایه اجتماعی تعهد سازمانی و رضایت شغلی

اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای

پروپوزال آماده حسابداری ارتباط جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت ها