دانلود رایگان


هفتمین كنفرانس ملي بتن ايران تشکیل مفاصل پلاستیک در سازه های بتن آرمه با شکل پذیری متوسط و ویژه - دانلود رایگاندانلود رایگان هفتمین كنفرانس ملي بتن ايران - تهران -بررسی مقایسهای و نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در سازههای بتنآرمه با شکل پذیری متوسط و ویژه

دانلود رایگان چکیده
با توجه به اينكه تقسیمبندي قابهاي خمشي بتنآرمه بر مبناي چگونگي رفتار لرزهاي آنهاست و اين تقسیمبندي نیز در
استاندارد 2022 پیشبیني شده، ارزيابي و مقايسه رفتار لرزهاي قابهاي خمشي بتنآرمه ويژه و متوسط در ابعاد سازهاي
51 و ،52 ،7 ، انگیزه اصلي اين تحقیق ميباشد. در هر دو سیستم قاب خمشي ويژه و متوسط بتنآرمه 1 نوع ساختمان 1
57 طبقه مورد بررسي قرار گرفته و هر يك از سازهها تحت آنالیز غیرخطي استاتیكي )پوشآور( قرار گرفت. رفتار سازهها
شامل نحوه توزيع و محل تشكیل مفاصل پلاستیك، منحني ظرفیت سازه تعیین و با يكديگر مقايسه شدهاند. در روش
طراحي لرزهاي بر اساس عملكرد، سازه براي سطوح مختلف عملكرد مورد انتظار، مرتبط با سطوح مختلف خطر زلزله
طراحي ميگردد. يك گام مهم در طراحي لرزهاي بر اساس عملكرد، تخمین پاسخ لرزهاي غیرخطي سازهها ميباشد. نتايج
حاصل از اين تحقیق نشان ميدهد كه رعايت ضوابط قابهاي بتنآرمه ويژه بر اساس استاندارد 2022 عملكرد مطلوبي را
براي سازه از نقطهنظر كنترل تغییرمكان نسبي، توزيع مفاصل در تیرها، تامین شكلپذيري و جنبه اقتصادي نسبت به
ساير قابها فراهم مينمايد .


*******با ذکر منابع******

پرداخت و دانلود برچسب ها:

قاب خمشي بتن آرمه ويژه


قاب خمشي بتن آرمه متوسط


برش پايه


تغییرمكان نسبي طبقه


شكل پذيري


هفتمین كنفرانس ملي بتن ايران


مشخصات سازههای مورد بررسی


نتایج تحلیل


رایگان


مفاصل پلاستیک


سازههای بتن آرمه


شکل پذیری متوسط و ویژههفتمین


كنفرانس


ملي


بتن


ايران-تشکیل


مفاصل


پلاستیک


در


سازه


های


بتن


آرمه


با


شکل


پذیری


متوسط


و


ویژه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مروري بر پژوهش هاي انجام شده در مورد بيماريهاي زيتون در ايران

سورس های اندروید و توضیحات نکته به نکته

پایان نامه ارشد مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق آموزش و پرورش

ارائه روشی برای بهبود مدیریت و پیش بینی ذخیره مخزن سد با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیوسته

پاورپوینت باغ‌های کهن

پاورپوینت ابزار و فنون پیش بینی برنامه ریزی نیروی انسانی

%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF %D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%88 %D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86 %D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D8%AC%D9%87%D8%AA %DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C %D8%A2%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA

مقايسه مدلهاي كلاسيك سري زماني و هوش مصنوعي در تعيين سطح تراز آب زير زميني