دانلود رایگان


قرنطينه نباتي و برخي از اصول و استانداردهاي مرتبط با قرنطينه داخلي - دانلود رایگاندانلود رایگان فرمت Word قابل ویرایش

دانلود رایگان فصل اول
كليات........................................................................................................................ 1
1-نگاهي گذرا بر مبارزه با آفات گياهي.................................................................. 2
2-قرنطينه................................................................................................................ 4
3-سابقه قرنطينه در دنيا ........................................................................................ 4
4-سابقه قرنطينه در ايران....................................................................................... 5
5-همكاري هاي بين المللي حفظ نباتات .................................................................. 7
6-مفاهيم كاربردي اصطلاحات بهداشت گياهي.................................................... 10
فصل دوم:
استانداردهاي بين المللي موازين بهداشت گياهي................................................... 14
1-آفات بومي......................................................................................................... 15
2-آفت قرنطينه اي ................................................................................................ 15
3-عوامل قرنطينه اي ............................................................................................ 15
4-نظارت و مراقبت بر وضعيت آفات گياهي در منطقه ........................................ 15
5-نظارت و مراقبت بر منابع عمومي اطلاعات....................................................... 16
6-نظارت و مراقبت با انجام بازديدهاي ويژه ...................................................... 16
7-بازديدهاي ويژه از آفت..................................................................................... 17
8-بازديدهاي ويژه از كالا..................................................................................... 18
9-نظارت صحيح .................................................................................................. 19
10-نيازهاي فني خدمات تشخيص......................................................................... 19
11-ثبت و نگهداري................................................................................................ 19
12-تعيين وضعيت آفت.......................................................................................... 20
13-شرايط كلي براي تعيين وضعيت آفت.............................................................. 21
14-سوابق آفت...................................................................................................... 21
15-اعتبار اطلاعات مربوط به آفت........................................................................ 22
16-ناحيه عاري از آفت......................................................................................... 24
17-شرايط كلي نواحي عاري از آفت..................................................................... 25
18-برنامه ريشه كني آفت..................................................................................... 28
19-فرايند برنامه ريشه كني.................................................................................. 28
20-تيم مديريت و اجراي برنامه ريشه كني.......................................................... 29
21- شرايط قرنطينه اي شدن آفت........................................................................ 34
22- رفتار و خصوصيات عوامل غير بومي و جديد ............................................ 34
23- مقايسه آفات قرنطينه اي و آفات غير قرنطينه اي تحت كنترل و آفات معمولي 38
24-بازرسي........................................................................................................... 42
25-بازرسي عيني.................................................................................................. 43
26-بازرسي ويژه ................................................................................................. 44
27-كلاس بندي كالاهاي كشاورزي و چگونگي نمونه برداري از آنها................. 45
28-كالاهاي كلاس يك .......................................................................................... 50
29-كالاهاي كلاس دو .......................................................................................... 50
30-كالاهاي كلاس سه ......................................................................................... 52
31-كالاهاي كالاي چهار........................................................................................ 53
32-كالاهاي كلاس پنج ......................................................................................... 55
33-كالاهاي كلاس شش........................................................................................ 56
34-كالاهاي كلاس هفت ....................................................................................... 58
35-كالاهاي كلاس هشت ...................................................................................... 58
36-كالاهاي كلاس نه ........................................................................................... 59
37-كالاهاي كلاس ده............................................................................................ 61
فصل سوم: بازرسي و جمع آوري آفات منطقه و چگونگي صدور گواهي بهداشت نباتي
1-روش هاي جمع آوري نمونه حشرات ............................................................. 63
2-نگهداري شفيره و تخم حشرات ...................................................................... 65
3-باز و پهن كردن (اتاله كردن) و خشك كردن حشرات...................................... 67
4-تهيه پرپاراسيون لارو و حشره......................................................................... 68
5-فرمول تهيه الكل هاي مختلف الغلضه................................................................ 69
6-تخمين ميزان الودگي مزارع و باغات به آفات گياهي......................................... 70
7-محاسبه تخمين آلودگي دانه ها در انبار............................................................ 74
8-فهرست عوامل قرنطينه داخلي مزارع و باغ هاي كشور در ده ساله اخير........ 78
9-اقدامات بهداشت گياهي براي جلوگيري از انتقال، ريشه كني و كنترل عوامل قرنطينه داخلي در مناطق آلوده كشور..................................................................................................................... 80
10-مقررات صدور گواهي بهداشت نباتي براي كالاهاي صادراتي...................... 83
11-اهداف و مسئوليت هاي مديريت سيستم صدور گواهي بهداشت نباتي........... 84
12-مسئوليت هاي بازرس..................................................................................... 86
13-جايگزيني گواهي بهداشت مفقود شده ............................................................ 87
14-مسئوليت هاي صادر كننده كالا ..................................................................... 88
15-روند كار بازرسي و صدور گواهي بهداشت گياهي....................................... 89
منابع....................................................................................................................... 90


پرداخت و دانلود برچسب ها:

قرنطينه نباتي


اصول و استانداردهاي قرنطينه داخلي


اصطلاحات بهداشت گياهي


مبارزه با آفات گياهي


آفت عامل عوامل قرنطينه اي


برنامه ريشه كني آفت


جمع آوري آفات


تهيه پرپاراسيون لارو و حشره


فرمول تهيه الكل الغلضه


شرايط قرنطينه اي شدن آفت


آفات غير قرنطقرنطينه


نباتي


و


برخي


از


اصول


و


استانداردهاي


مرتبط


با


قرنطينه


داخلي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله تحقیقی آشنايي با دو شخصيت اميركبير و آقا محمدخان قاجار

خلاصه ی کتاب اقتصاد خرد ( جمشید پژویان ) تست

پروپوزال آماده حسابداری ارتباط ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام

دانلود مقاله تحقیقی آشنايي با دو شخصيت اميركبير و آقا محمدخان قاجار

دانلود مقاله تحقیقی ایام فاطمیه از چه تاریخی شروع می شود؟

برنامه حل عددي انتگرال دو هامل به منظور بررسي طيف هاي پاسخ زلزله

پاورپوینت تاريخچه و مكاتب روانشناسي

دانلود گزارشکار جامع کامل و مفید آزمایشگاه فیزیک2 مدار متناوب

پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارتباط معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی ادارات

اصل چهل و چهار قانون اساسي